Disclaimer

Aan de website van orthodontistenpraktijk Otte is de uiterste zorg besteed. De website is echter informatief. U kunt er geen rechten aan ontlenen.

Noch orthodontistenpraktijk Otte, noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze website, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde gegevens.

Alle ten behoeve van de website van orthodontistenpraktijk Otte aangeboden informatie, etc. dienen binnen Nederlandse normen sociaal aanvaardbaar te zijn. Het vakgebied orthodontie is veelomvattend. De website van orthodontistenpraktijk Otte pretendeert geen volledigheid en geeft slechts in grote lijnen een algemeen overzicht van het specialisme orthodontie.

Copyright

Alle informatie in de website van orthodontistenpraktijk Otte op www.orthodontiebreda.nl is eigendom van orthodontistenpraktijk Otte, tenzij anders vermeld. Voor vermenigvuldiging en/of openbaar making van het geheel of enig gedeelte van de inhoud van de orthodontistenpraktijk Otte-website door middel van druk, fotocopie, microfilm of welke andere wijze dan ook is vooraf schriftelijke toestemming van orthodontistenpraktijk Otte nodig.